Έργο και Υπηρεσίες

Το Τμήμα με τη συνεργασία και την υποστήριξη και των υπόλοιπων τμημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά», το οποίο είναι μέλος του ARIADNE Research Infrastructure, επικεντρώνει τις δραστηριότητές του σε:

  • Ολοκληρωμένη καταγραφή, αρχειοθέτηση, τεκμηρίωση, μελέτη, παρουσίαση και δημοσίευση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Βασική έρευνα στους τομείς της Αρχαιολογίας και της Μουσειολογίας,
  • Ολοκληρωμένη μελέτη και δημοσίευση αρχαίας κεραμικής με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων (βιβλιογραφική έρευνα, παρατήρηση, μελέτη), νέων τεχνολογιών (σχεδιασμός βάσεων δεδομένων) και αρχαιομετρικών μεθόδων (χαρακτηρισμός, τεκμηρίωση, χρονολόγηση, προέλευση κτλ.),
  • Ανάπτυξη Πολιτιστικών Βάσεων Δεδομένων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε φορέα και της κάθε συλλογής,
  • Εφαρμογές 3D ανακατασκευών και αναπαραστάσεων αντικειμένων, μνημείων και χώρων,
  • Ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS),
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (σταθμοί πληροφόρησης-infokiosks, ξενάγηση με PDA),
  • Ενεργή συμμετοχή σε αρχαιολογική ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης.

archaeometry    kosmosoteira_3d    autocad    untitled-4

Το Τμήμα συνεργάζεται με διάφορους φορείς, όπως Εφορείες Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγους-Ερευνητές Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μουσεία και Συλλογές, Πινακοθήκες-Galleries, Πολιτιστικούς οργανισμούς, Ερευνητικά κέντρα, Αρχεία και Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κτλ. και συμμετέχει σε πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των ερευνητικών του στόχων. Με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και την παράλληλη αξιολόγησή τους αποβλέπει αφενός στην κατανόηση, υποστήριξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, και αφετέρου στην απόδοση επιπλέον αξίας σε αυτήν, μέσω της εξαγωγής νέας γνώσης και της διαχείρισης της ήδη προσφερόμενης.

Πολιτιστική τεκμηρίωση

Εφαρμογές GIS για τον Πολιτισμό και Τουρισμό

Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τον πολιτισμό