Publications

The publications concerning activities and  program participations of the Department include the following subject areas:

  1. Archaeology, 2. Karabournaki excavation, 3. Archaeometry, 4. Museology, 5. Cultural Technology, 6. Publication activity

You can view the publications in total here

  1. ARCHAEOLOGY

Δ. Τσιαφάκη, Η Θράκη στην αττική εικονογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. Προσεγγίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Θράκης, Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής – Κέντρο Θρακικών Μελετών (1998) pdf

D. Tsiafakis, “The Allure and Repulsion of Thracians in the Art of Classical Athens” στο B. Cohen (επιμ.), “Not the Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art”, Leiden Brill (2000), 364-389. 

D. Tsiafakis, “Thrace in Athenian Iconography of the 5th century B.C.: Studies on the relations between Athens and Thrace”, Orpheus 10 (2000), 43-44. 

D. Tsiafakis, “Life and Death at the Hands of a Siren”, στο Studia Varia from The J. Paul Getty Museum 2 (2001), 7-24 pdf

Δ. Τσιαφάκη, Βιβλιοπαρουσίαση του “I. Marazov, The Rogozen Treasure, Sofia 1996″, Περί Θράκης 2 (2002), 307-309 url

D.Tsiafakis, “Battles between Athenians and Thracians: An Abstract Representation or a Realistic Scene?” στο Πιτύη. Studia in honorem Prof. Ivani Mazarov, (Σόφια 2002), 365-369 pdf

D. Tsiafakis, “Thracian Influence in Athenian Imagery of the 5th century B.C.: The case of Orpheus” στο A. Fol (επιμ.), “Thrace and the Aegean”, 8th International Congress of Thracology, Sofia-Yambol, 25-29 Σεπτεμβρίου 2000, (Σόφια 2002), 727-738 pdf

Δ. Τσιαφάκη, «Θράκες βασιλείς από τον Στρυμόνα στην Ίσμαρο», Περί Θράκης 3 (2003), 43-66 pdf και url

D. Tsiafakis, “Mankillers: Sirens, Sphinxes and Gorgons in Greek Art”, Archaeology Odyssey Magazine, November/December 2003, Vol.6, No. 6, 31-41. 

D. Tsiafakis, “ΠΕΛΩΡΑ: Fabulous creatures and/or Daemons of Death?” στο J. Michael Padgett et al., The Centaur’s Smile: The Human Animal in Early Greek Art, Princeton University Art Museum, (Princeton 2003), 73-104 pdf και url

D. Tsiafakis, “The East Greek and East Greek-style Pottery” στο F. van der Wielen-van Ommeren, L. De Lachenal (eds.), La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima. II.2: Ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigena, Ministero per i beni e le attività culturali Bollettino d’arte Volume speciale (2008), 7-56. 

V. Evangelidis, “The Architecture of the Imperial Cult in the Agoras of the Greek cities”, Εγνατία 12 (2008), 125-144 url

Δ. Τσιαφάκη, «Έλληνες και Θράκες από τον 7ο μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ.» στο Ζ. Ι. Μπόνιας, J.Y. Perreault (επιμ.), Έλληνες και Θράκες στην παράλια ζώνη και την ενδοχώρα της Θράκης στα χρόνια πριν και μετά τον μεγάλο αποικισμό, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Θάσος, 26-27/9/2008 (Θάσος 2009), 123-134 pdf

D. Tsiafaki, “Studying Ancient Greek Pottery in the 21st century”, στο Recent Approaches in the Study of Pottery from Aegean sites, Pottery Workshop Aristotle University Thessaloniki 11-12 December 2009. 

Β. Ευαγγελίδης, Η Αγορά των πόλεων της Ελλάδας από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως τον 3ο αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, 2010 url

D. Tsiafaki, “Thracians and Greeks in the North Aegean”, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul 10-14 September 2014 (forthcoming). 

V. Evangelidis, “Agoras and Fora: Developments in the central public space of the cities of Greece during the Roman period”, The Annual of the British School at Athens 109 (2014), 335-356, https://doi.org/10.1017/S006824541400015X.

V. Evangelidis, “The metamorphosis of Lucius: an archaeological perspective of a donkey’s adventure in Roman Macedonia” (article submitted in the archaeological competition Archaeology for the People by Joukowsky Institute September 2014). 

Α. Αβραμίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Αττική κεραμική. Εικονογραφία, εμπόριο και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης» [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2015). Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3616 

D. Tsiafakis, “Thracian Tattoos”, στο D. Boschung, A. Shapiro, F. Waschek (eds.), Bodies in Transition: Dissolving the Boundaries of Embodied Knowledge, Fink Wilhelm, 2015, 89-118. 

D. Grigoropoulos, V. Di Napoli, V. Evangelidis, F. Camia, D. Rogers, S. Vlizos, “Roman Greece and the ‘mnemonic turn’: Some critical remarks” in M. Moser, D. Weidgennant, T. Dijkstra, I. Kuin (eds), Strategies of Remembrance in Greece under Rome, Proceedings of the International Conference held at the Netherlands Institute at Athens 19-21 Oct. 2016. 

Δ. Τσιαφάκη, «Ο Φινέας στην αττική αγγειογραφία», στο Μ. Γιαννοπούλου, Χ. Καλλίνη (επιμ.), ἠχάδιν II, Τιμητικός τόμος για τη Στέλλα Δρούγου (2016), 726-740.  

V. Evangelidis, “Greek cities in a Roman world: features, trends and changes of the urban landscape in Roman Greece”,  στο Congress on Romanization 15 – 17/12/2017, Institut fur Klassische Archaologie, Heidelberg 

V. Evangelidis, «Χώροι Οικονομικών Δραστηριοτήτων στις Αγορές των ελληνικών πόλεων», στο Ι. Τζαχίλλη, Κ. Παναγοπούλου (επιμ.) Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα, Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο,  Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2017) 

V. Evangelidis, «Tο βάθρο των Αργεαδών στο βόρειο άνδηρο της Αγοράς: μία περίπτωση κατασκευασμένης συλλογικής μνήμης στη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη» in Th. Stefanidou – Tiveriou, E. Voutiras, E. Papagianni, N. Kazakidi (eds.), Bonae Gratiae, Essays on Roman Sculpture in honour of professor Theodosia Stefanidou-Tiveriou (2017), 419-426. 

Μ. Κυλινδρέας, Π. Μότσιου, Α. Παπαγεωργίου, «Ακολουθώντας τα βήματα του Θεού του Πολέμου: οι περιπτώσεις της Μακεδονίας και της Περγάμου κατά την ύστερη κλασική και την ελληνιστική περίοδο», στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων της Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας: «Πόλεμος και ειρήνη στην Αρχαιότητα: Οι όψεις μιας διττής πραγματικότητας (1100 π.Χ. έως την ύστερη Αρχαιότητα)», Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου 2017 (υπό δημοσίευση). 

D. Tsiafaki, “Thracians and Greeks in the North Aegean”, in S. Gimatzidis, M. Pieniazek, S. Mangaloglu-Votruba (eds.), Archaeology across Frontiers and Borderlands. Fragmentation and Connectivity in the North Aegean and the Central Balkans from the Bronze Age to the Iron Age (OREA – Oriental and European Archaeology, 9), VÖAW (2018), 219-241. 

Ι. Μούρθος «Κοινωνική μνήμη και Κλασική Αρχαιολογία: από τον Halbwachs στην Alcock», στο Γ. Ζαϊμάκης (επιμ.), Ερευνητικές Διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρητικές-μεθοδολογικές συμβολές και μελέτες περίπτωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης- ΕΚΑΕΚΕ (2018), 81-94  

D. Tsiafaki, “Archaic pottery workshops in Northern Greece”, in M. Denti, M. Villette (eds.), Archéologie des espaces artisanaux. Fouiller et comprendre les gestes des potiers, Rennes 27-28/11/2014 (Lattes 2019), 99-110. 

Π. Μότσιου, «Υδρίσκες από το ιερό της Δήμητρας στα Άβδηρα: παρατηρήσεις για την κατασκευή και τη χρήση μικρογραφικών αγγείων σε ιερά του βόρειου Αιγαίου», στο Α. Αβραμίδου, Ε. Μανακίδου (επιμ.), Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.), Πρακτικά του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2017 (Θεσσαλονίκη 2019) 

D. Tsiafakis, “Corpus Vasorum Antiquorum, Fascicule 10 – Athenian Red-Figure Column and Volute Kraters”, Getty Publications (2019) http://www.getty.edu/publications/cva10/ 

Δ. Τσιαφάκη, “Η μετάβαση στην κλασική εποχή στον βορειοελλαδικό χώρο μέσα από την κεραμική. Συνέχειες και ασυνέχειες”, στο Ε. Μανακίδου,  Α. Αβραμίδου (επιμ.), Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.), Πρακτικά του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2017 (Θεσσαλονίκη 2019), 207-221.  

V. Evangelidis, “Macella and Makelloi in Roman Greece: The Archaeological and Textual Evidence”, Hesperia, 88, 2, (2019), 283-318, DOI:10.2972/hesperia.88.2.0283, https://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.88.2.0283?seq=1#metadata_info_tab_contents  

V. Evangelidis, “Shaping the ancient urban landscape: monumentality in the cities of Roman Greece and modern echoes”, Διεθνές Συνέδριο περι Μνημειακότητας, Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, 4-6 Απριλίου 2019 (υπο έκδοση) 

N. Tsirligannis, V. Evangelidis, “Gastronomy and Food choices in the multivariate/diverse landscapes of Xanthi: an overview through time”, A’ International Business Conference “Xanthi: Alternative Perspectives –from Gastronomic experiments to a sustainable and just growth” (2019)  

Π. Μότσιου, «Μικρογραφικά αγγεία από ιερά στα παράλια της αιγαιακής Θράκης και το βορειοανατολικό Αιγαίο, από την ύστερη αρχαϊκή ως την ελληνιστική περίοδο», στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ιερά και Λατρείες στο Αιγαίο από τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (11ος αι. π. Χ. – 6ος αι. μ. Χ.)», Λήμνος 11-15 Σεπτεμβρίου 2019 (υπό δημοσίευση). 

D. Tsiafaki, “The Northern Aegean”, in F. De Angelis (ed.), A Companion to Greeks Across the Ancient World, Wiley-Blackwell (2020), 409-430. 

Π. Μότσιου, «Υδρίσκες-θησαυράρια (;) από τον αποθέτη του ιερού της Δήμητρας Αβδήρων», Ι΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ρωμαϊκή Αγορά-Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαρτίου 2020, Θεσσαλονίκη, (υπό δημοσίευση). 

V. Evangelidis, “Building the Cityscapes of Roman Greece: Urban Armatures”, «THIASOS» Rivista di archeologia e architettura antica, Supplementum IV – In solo provinciali. Sull’architettura delle province, da Augusto ai Severi, tra inerzie locali e romanizzazione 9 (2020), 301-320. 

V. Evangelidis, “The impact of Via Egnatia on the settlement patterns of Aegean Thrace: orthodoxies and considerations”, στο RaLaTh 3rd International Roman and Late Antique Thrace Conference, 2020 (forthcoming). 

V. Evangelidis, “The archaeology of Roman Macedonia” in B. Burrell (ed.), Companion to Roman Archaeology, Wiley – Blackwell, 2020 (forthcoming) 

V. Evangelidis, “ ‘Thracian’ Identities in the time of Rome: Bessi and others”, στο I. Topalilov (ed.), Studia academica Šumenensia. (2020). 

V. Evangelidis, “An archaeology of Catastrophe and Resilience in Aegean Thrace: environmental risks and human inflicted hazards”, in RaLaTh 4th International Roman and Late Antique Thrace Conference (Burgas Bulgaria, October 2020) (υπό έκδοση). 

D., Tsiafaki, A. Avramidou, “Consumers of Attic pottery in the Western Black Sea region”, in M. Manoledakis (ed.), Peoples in the Black Sea, from the Archaic to the Roman period. Proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 20th – 23rd September 2018 (Thessaloniki 2021), 105-111. 

D. Tsiafaki, «Όψεις της αρχαίας Στρύμης(;) μέσα από την αρχαϊκή κεραμική», στο  ΆΡΓΙΛΟΣ, 25 ΧΡΌΝΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ. Οργάνωση πόλης και χώρας στις αποικίες του βορείου Αιγαίου, 8ος – 3ος αι. π.Χ., Πρακτικά του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, 25-27 Μαΐου 2017 (Publications of the Canadian Institute in Greece, no.13, 2021), 591-608. 

D. Tsiafaki, “Thracian warriors linking(?) Greeks and Thracians”, in C. Lang-Auinger – E. Trinkl (Hg.), Griechische Vasen als Medium für Kommunikation. Ausgewählte Aspekte. Akten des internationalen Symposions im Kunsthistorischen Museum Wien, 5.-7. Oktober 2017, CVA Österreich Beiheft 3 (Wien 2021), 249-261. 

Δ. Τσιαφάκη,  «Αρχαιολογία και Αρχαιοκαπηλία: βίοι παράλληλοι», Αρχαιοκαπηλεία. Ιστορία, πολιτιστική πολιτική και νομική διαχείριση, Πρακτικά συνεδρίου, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Giuseppe Sciacca, 25-26 Νοεμβρίου 2017, Κομοτηνή (2021), 79-108. 

Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Αραμπατζής, Μ. Καρτά, «Κατηγορίες αττικής κεραμικής και εισηγμένοι εμπορικοί αμφορείς στη Μακεδονία», Το ερευνητικό έργο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 4-6 Ιουνίου 2021 (poster) 

V. Evangelidis, “The Impact of Rome on the landscape of Aegean Thrace: an archaeological approach” στο E. Farinetti (ed.), Local responses to the Roman impact on the Greek landscape, (forthcoming 2021). 

V. Evangelidis, “Rural Sanctuaries in Macedonia during Late Roman Times”, in V. di Napoli, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, S. Vlizos, (eds), Twilight of the Gods Conference, Athens (15 – 16/10/2021) Twilight of the Gods (twog.gr)    

Δ. Τσιαφάκη, «AtticPOT. Αθηναϊκή παρουσία στην αρχαία Θράκη (6ος  – 4ος  αι. π.Χ.)», στο Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Μ. Καρτά (επιμ.), «AtticPOT. Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία», Ξάνθη (2022), 57-76. 

Γ. Μούρθος, «Αττική κεραμική και κοινωνική μνήμη στην αρχαία Θράκη. Μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης του θέματος με βάση το υλικό του AtticPOT» στο Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Μ. Καρτά (επιμ.), «AtticPOT. Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία», Ξάνθη (2022), 77-103. 

A. Avramidou, D. Tsiafaki, “Attic Kraters and Pelikai from Ancient Thrace”, in D. Paleothodoros (ed.), Greek and Etruscan Vases: Shapes and Markets: Panel 5.15, Heidelberg: Propylaeum, Archaeology and Economy in the Ancient World, Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018 (2022), Band 34, 57-75. https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/903/903-30-98564-1-10-20220524.pdf

V. Evangelidis, I. Mourthos, “Aspects of reuse and monumentality in early imperial Macedonia:  Evidence and methodological considerations”, Reframing antique sculptures in Roman Greece, International workshop, Danish Institute at Athens, October 20th– 21st, 2022

D. Tsiafaki, “Crafts and craftsmanship within the societies of Northern Greece in Archaic times”, in M. Heinzelmann, M. Bentz, (eds.), Single Contributions, Sessions 2–3, Heidelberg, Propylaeum, 2022, Archaeology and Economy in the Ancient World, Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018 (2022), Vol. 53, 91-101  https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/999/c13347

V. Evangelidis, Y. Mourthos, “Landscapes of identities and the identities of landscapes: the case of Aegean Thrace in the Roman Empire” in Experiencing the Landscape in Antiquity 2, BAR (British Archaeological Reports) International Series 3107 (2022), 59 – 69

D. Tsiafaki, “Exploring the reality through myths and archaeological evidence”, in Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology, Kazanlak, September 3-7, 2017, (2022), vol. 2, 343-248 (link).

A. Avramidou, D. Tsiafaki, “Preliminary results of the research project Attic Pottery in Thrace” in Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology, Kazanlak, September 3-7, 2017, (2022), vol. 1, 35-44 (link). 

D. Tsiafaki, A. Avramidou, “Attic vases in Thrace as agents of commercial and cultural values” in Z. Koçel Erdem, R. Şahin (eds.), Thrace through the Ages. Pottery as evidence for commerce and culture from Prehistoric times to the Islamic Period, Archaeopress (2023), 71-77

Π. Μότσιου, Υδρίσκες από τα Άβδηρα: συμβολή στη μελέτη των μικρογραφικών αγγείων στην Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από την Αρχαϊκή έως και την Ελληνιστική Περίοδο. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2023)

V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, “Modelling regional dynamics and Roman pottery supply using network analysis and GIS: the sanctuary of Kalapodi in central Greece as a case study”, 7th European Conference on Social Networks (EUSN 2023), University of Ljubljana, 2023. doi: 10.5281/zenodo.10160144. (link)

V. Evangelidis, “City and Cult in Roman Macedonia: Exploring the religious landscape of Macedonian cities through archaeological insights”, Fall 2023 Langford Conference: City & Cult in Roman Greece, Florida State University, Nov. 03, 2023. doi: 10.5281/zenodo.10167510.

Β. Ευαγγελίδης, «..ες τήν Εύρώπην εκ της ‘Ασίας τήν γνώριμον όδόν: H αρχαιολογία της Via Egnatia», Διημερίδα «Ρωμαϊκή Κομοτηνή», 10-11 Νοεμβρίου 2023, Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

V. Evangelidis, “Chapter 15: Macedonia”, in B. Burrell (ed.) A Companion to the Archaeology of the Roman Empire. Blackwell Companions to the Ancient World (2024). 322–345. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.5281/zenodo.11143780


2.KARABOURNAKI EXCAVATION

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1994. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 8, 1994 (Θεσσαλονίκη 1998), 197-202 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1995. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 9, 1995 (Θεσσαλονίκη 1998), 277-282 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1997. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 11, 1997 (Θεσσαλονίκη 1999), 326-335 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1998. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 12, 1998 (Θεσσαλονίκη 2000), 223-230 pdf

D. Tsiafakis, «On some East Greek pottery found at Karabournaki in Thermaic Gulf» στο F. Krinzinger (επιμ.), Akten des Symposions «Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. Bis 5. Jh. V. Chr.», Wien, 24. bis 27. März 1999, Österreichische Akademie der Wissenschaften phil. – hist. Klasse Denkschriften, Archäologische Forschungen Band 4 (2000), 417-423. 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1999. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999 (Θεσσαλονίκη 2001), 167-176 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2000. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 14, 2000 (Θεσσαλονίκη 2002), 205-214 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2001. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 15, 2001 (Θεσσαλονίκη 2003), 255-262 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Πανεπιστημιακές ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης (2000-2002)», Εγνατία 7 (2003), 327-351 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2002. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 16, 2002 (Θεσσαλονίκη 2004), 257-266 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2003. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 17, 2003 (Θεσσαλονίκη 2005), 191-199 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2004. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 18, 2004 (Θεσσαλονίκη 2006), 337-344 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2005. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 19, 2005 (Θεσσαλονίκη 2007), 188-195 pdf

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2006. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 20, 2006 (Θεσσαλονίκη 2008), 263-270. pdf 

D. Tsiafakis, “Storage areas in the settlement at Karabournaki” in Colloque International Entrepôts et systèmes de stockage dans le monde gréco-romain antique. Étal des lieux, 18-20 March 2010 in Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, France (υπό δημοσίευση). 

D. Tsiafakis, “Domestic Architecture in the Northern Aegean: the Evidence from the ancient settlement of Karabournaki”, in H. Tréziny, (ed.), Grecs et Indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-2008), Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine 3. Paris”, 2010, 379-388. pdf 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2007. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 21, 2007 (Θεσσαλονίκη 2010), 263-268. pdf 

E. Manakidou, D. Tsiafakis, “Karabournaki”, στο Descamps-Lequime S., Charatzopoulou K. (eds.), Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Catalogue d’exposition, Paris, musée du Louvre (13 octobre 2011 – 16 janvier 2012), Musée du Louvre Editions / Somogy éditions d’art (Paris 2011), 669. 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2008. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 22, 2008 (Θεσσαλονίκη 2011), 329-334. pdf 

I. X. Adiego, M. Tiverios, E. Manakidou, D. Tsiafakis, “Two Carian Inscriptions from Karabournaki / Thessaloniki, Greece”, in K. Konuk (επιμ.), Stephanèphoros. De l’économie antique à l’Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat (Bordeaux 2012), 195-202. pdf 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Τμήμα οινοχόης – Τμήμα φοινικικής οινοχόης – Δύο όστρακα κυπρο-φοινικικής οινοχόης ή ληκύθου – Χρυσό ενώτιο – Χρυσό ενώτιο», Λήμματα εκθεμάτων από το Καραμπουρνάκι στο Π. Αδάμ-Βελένη, Ε. Στεφανή (επιμ.), Έλληνες και Φοίνικες. Στα σταυροδρόμια της Μεσογείου, Έκθεση το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 20/12/2011-20/6/2012 (Θεσσαλονίκη 2012), 147-150. pdf 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Αρχαιολογικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2011: Μελετώντας ανασκαφικά δεδομένα και κεραμικά ευρήματα», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 25, 2011 (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2012) (υπό δημοσίευση). 

Δ. Τσιαφάκη, «Αρύβαλλος – Ιωνίζουσα ωοκέλυφη άποδη κύλικα – Δίμυξος λύχνος», Λήμματα εκθεμάτων από το Καραμπουρνάκι στο Δ. Γραμμένος (επιμ.), Στη Μακεδονία. Από τον 7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα. Μελέτες και Λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτρος (Θεσσαλονίκη 2012), 799, 820, 838. pdf 

Δ. Τσιαφάκη, «Μια καρποδόχη Ανατολικής Ελλάδας στο Καραμπουρνάκι», στο Ε. Κεφαλίδου, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΠΑΙΔΕΣ. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012), 153-161. pdf 

Δ. Τσιαφάκη, «Κεραμική Ανατολικής Ελλάδας στο Καραμπουρνάκι», στο Μ. Τιβέριος, Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Ε. Μανακίδου, Ά. Αρβανιτάκη (επιμ.), Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.), Αρχαιολογική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, 11 (Θεσσαλονίκη 2012), 227-238. pdf 

M. Tiverios, E. Manakidou, D. Tsiafakis, S.M. Valamoti, T. Theodoropoulou, E. Gatzogia, “Cooking in an Iron Age pit at Karabournaki. An interdisciplinary approach”, in S. Voutsaki, S.M. Valamoti (eds), Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a better integration of archaeology and science, Proceedings of the International Conference, Netherlands Institute at Athens, 22-24 March 2010, Pharos Supplement I (Peeters 2013), 205-214. pdf 

D. Tsiafakis, “Architectural similarities(?) between Black Sea and North Aegean settlements”, in G. Tsetskhladze, S. Atasoy, A. Avram, Ş. Dönmez, J. Hargrave (eds.) The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD), Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, 14th-18th September 2009 (BAR International Series 2013), 61-68. pdf 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2009. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 23, 2009 (Θεσσαλονίκη 2013), 319-326. pdf 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2012: Ανασκαφική έρευνα και μελέτη στον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 26, 2012 (Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαρτίου 2013) (υπό δημοσίευση). 

Δ. Τσιαφάκη, Ε. Μανακίδου, «Ένα εργαστήριο αρχαϊκής κεραμικής στο Καραμπουρνάκι» στο Π. Αδάμ-Βελένη, Ε. Κεφαλίδου, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος – αρχές 5ου αι. π.Χ.), Επιστημονική Ημερίδα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 5/2/2010 (Θεσσαλονίκη 2013), 73-88. pdf 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2010: συνοψίζοντας τα πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομένα», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 24, 2010 (Θεσσαλονίκη 2014), 385-388. 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2013: συντήρηση και μελέτη του ανασκαφικού υλικού από τον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 27, 2013 (Θεσσαλονίκη, 13-15 Μαρτίου 2014) (υπό δημοσίευση). 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2014: συντήρηση και μελέτη ανασκαφικού υλικού από τον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 28, 2014 (Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2015) (υπό δημοσίευση). 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2012: Ανασκαφική έρευνα και μελέτη στον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 26, 2012 (Θεσσαλονίκη 2017), 439-446. 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι», στο Α. Βλαχόπουλος, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη, (Αθήνα 2017), 336-337. 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2017: έρευνα και μελέτη στον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 31, 2017 (Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαρτίου 2018) (υπό δημοσίευση). 

Μ., Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2013: συντήρηση και μελέτη του ανασκαφικού υλικού από τον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 27, 2013 (Θεσσαλονίκη 2018), 317-324. 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2014: συντήρηση και μελέτη ανασκαφικού υλικού από τον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 28, 2014 (Θεσσαλονίκη 2019), 481-488. 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Οικιστική οργάνωση του πολίσματος στο Καραμπουρνάκι: τα δεδομένα της πανεπιστημιακής ανασκαφής», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 32, 2018 (Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαρτίου 2019) (υπό δημοσίευση). 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2015: αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 29, 2015 (Θεσσαλονίκη 2020).257-265 

Γ. Σανιδάς, Μ. Γεωργακοπούλου, B. Jagou, Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Επεξεργασία σιδήρου στο Καραμπουρνάκι κατά την αρχαϊκή περίοδο», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 29, 2015 (Θεσσαλονίκη 2020), 267-273 

Δ. Τσιαφάκη, Ε. Μανακίδου, «Ο οικισμός στο Καραμπουρνάκι» στο Α. Λιούτας, Γ. Καρλιάμπας (επιμ.), Κώμες και πολίσματα στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου. Κατάλογος περιοδικής έκθεσης, 21 Δεκεμβρίου 2018-31 Μαΐου 2020, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 2021), 61-68. 

D. Tsiafaki, “Regional Economies and Productions in the area of the Thermaic Gulf”, in M. Gleba, B. Marín-Aguilera, B. Dimova (eds.), Making cities. Economies of production and urbanization in Mediterranean Europe, 1000–500 BC. (Cambridge 2021), 21-38. 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2018-2020: έρευνα στον αρχαίο οικισμό», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 33η Επιστημονική Συνάντηση (2019-2020), 22-24 Απριλίου 2021, Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση). 

Ε. Μανακίδου, Δ, Τσιαφάκη, «Όψεις εμπορίου και παραγωγής στο Καραμπουρνάκι», Το ερευνητικό έργο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 4-6 Ιουνίου 2021. 

Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, «23 χρόνια πανεπιστημιακών αρχαιολογικών ερευνών στο Καραμπουρνάκι: αποκαλύψεις, διαπιστώσεις, προοπτικές», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 30, 2016 (Θεσσαλονίκη 2022), 291-300. 

Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη «Εργαστήρια μεταλλουργίας και κεραμικής στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι»,Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 35η Επιστημονική Συνάντηση (2022), 9-10 Μαρτίου 2023, Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση).

D. Tsiafaki, “Unearthing craft activities in the North Aegean: The Karabournaki settlement”, in E. Ben-Yosef, I.W.N. Jones (eds.), “And in Length of Days Understanding” (Job 12:12). Essays on Archaeology in the Eastern Mediterranean and Beyond in Honor of Thomas E. Levy (2023), 1469-1462 https://doi.org/10.1007/978-3-031-27330-8_62

2.1. KARABOURNAKI AND NEW TECHNOLOGIES 

D. Tsiafakis, V. Evangelidis, G. Pavlidis, N. Tsirliganis, C. Chamzas, “Digitization and Archiving of Archaeological Sites: The Karabournaki Case”, στο Novel Technologies for Digital Preservation, Information Processing and Access to Cultural Heritage Collections, 21st- 22nd May 2004, “Ormylia” Art Diagnosis Centre, Sacred Convent of the Annunciation, Ormylia-Greece, Information booklet and book of Abstracts (2004), 20-22. 

D. Tsiafakis, N. Tsirliganis, G. Pavlidis, V. Evangelidis, C. Chamzas, “Karabournaki–Recording the Past: Digitization of an Archaeological Site”, V. Cappellini, J. Hemsley (eds.), Proceedings of EVA 2004: Conference of Electronic Imaging and the Visual Arts, March 25 – April 2 2004, Florence, Italy, (Bologna 2004), 232-237 pdf

Δ. Τσιαφάκη, «Καραμπουρνάκι 2003: Εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στις ανασκαφικές έρευνες του αρχαίου οικισμού», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 17, 2003 (Θεσσαλονίκη 2005), 205-212 pdf

D. Tsiafakis, V. Evangelidis, “GIS as an Interpretative Tool in Greek Archaeological Research” in G. Priestnall,  P. Aplin (eds.), Proceedings of the GIS Research UK 14th Annual Conference, GISRUK 2006, 5th-7th April, 2006, School of Geography, University of Nottingham, Great Britain, (The University of Nottingham 2006), 328-333 pdf

I. Tsionas, D. Tsiafakis, K. Stavroglou, V. Tsioukas, N. Tsirliganis, “3D GIS for the Archeological Excavation at Karabournaki, Thessaloniki”, Proceedings of International Workshop on ‘Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas’ Mainz, Germany, 2 – 4 February 2009 (ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών)

D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, N. Michailidou, “Virtual reassembly and completion of a fragmentary drinking vessel”, Virtual Archaeology Review, 7 (15) (2016). 67-76 http://dx.doi.org/10.4995/var.2016.5910 

D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, A. Michailidou, “Kantharos. From a buried fragment to the virtual artefact”, ARQUEOLÓGICA 2.0 – 8th International Congress Advanced 3D documentation, modelling and reconstruction of cultural heritage objects, monuments and sites, 5 – 7 Sept. 2016 Campus de Vera, Universitat Politècnica de València, Valencia, España. 

D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, A. Michailidou, “Kantharos: the visualisation of an ancient Greek vase”, Guides to good practice in documentation of cultural heritage assets, International Scientific Conference, COSCH, COST Action TD1201, Monday, 10th–Tuesday, 11th October 2016, Mainz, Germany. 

D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, N. Michailidou, F. Arnaoutoglou, “From a buried fragment to a visual artefact: a case study of Greek pottery”, in A. Bentkowska-Kafel, L. MacDonald (eds.), Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage (2017), Arc Humanities Press, 17-34. 

E. Giagkoudi, D. Tsiafakis, C. Papatheodorou, “Describing and revealing the semantics of excavation notebooks”, CIDOC 2018, Generating and tracing the ‘Provenance of Knowledge’, ed. Ioannis Chrysakis, Lida Harami, Dimitris Angelakis and George Bruseker, Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology Hellas, 29 September- 5 October 2018, Heraklion, Crete, Greece (ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/ConferencePapers/2018/CIDOC2018_paper_71.pdf

Δ. Τσιαφάκη, Ε. Μανακίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Κ. Σταυρόγλου, Α. Κουτσούδης, Β. Ευαγγελίδης, Γ. Ιωαννάκης, Φ. Αρναούτογλου,  Μ. Δήμητσας, «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι: οι ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 34η Επιστημονική Συνάντηση (2021), 22-24 Απριλίου 2022, Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση) 

D. Tsiafaki, N. Michailidou, M. Karta, K. Stavroglou, A. Koutsoudis, V. Evangelidis, G. Ioannakis, F. Arnaoutoglou, M. Dimitsas, “Karabournaki: recording, restoring and researching excavation findings”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, 2022, 25 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings  

3.ARCHAEOMETRY

C. Tsirliganis, D. Tsiafakis, Z. Loukou, G. Polymeris, “Application of Fine-Grain TL and Single-Aliquote OSL Dating Techniques to Well- and Not-Well-Fired Ancient Ceramic Materials”, in Archaeometry 2004. Zaragoza (Spain), 34th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza 3-7 May 2004, ed. Josefina Pérez Arantegui (Zaragoza 2006), 109-114 pdf

A. Sakalis, D. Tsiafaki, D. Papadopoulou, E. Manakidou, N. Tsirliganis “The non-destructive study of ancient Greek pottery of Corinthian Style excavated in Karabournaki. Descriptionh, Quantitation, Provenance” in the 5th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 30 September – 04 October, 2007, Rio, Patras (Poster). 

V. Liami, A. Sakalis, D. Tsiafaki, N. Tsirliganis, “Archaeometric study of black glazed sherds from Karabournaki, Greece”, 37th International Symposium on Archaeometry, Siena, Italy May 12th – 16th, 2008, Program and Abstracts volume p. 162 (Poster). pdf 

D. Tsiafaki, E. Manakidou, A.J. Sakalis, N.C. Tsirliganis, “The Ancient Settlement At Karabournaki: The Results Of The Corinthian And Corinthian Type Pottery Analysis, Meetings Between Cultures In The Ancient Mediterranean”, 17th International Congress of Classical Archaeology, Italian and foreign Archaeological Research Institutes, Rome, Italy, 22-26 September 2008 (poster). pdf 

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Τσιρλιγκάνης, «Ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι: Χημική ανάλυση κεραμικών οστράκων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και φλογοφωτομετρία», στο Α. Παντή, Τοπική κεραμική από τη Χαλκιδική και το μυχό του Θερμαϊκού κόλπου (Άκανθος, Καραμπουρνάκι, Σίνδος) (Θεσσαλονίκη 2008), 265-273. 

M. Perron, Α. Σακαλής, Δ. Τσιαφάκη, Ν.Τσιρλιγκάνης. “Argilos 2008: analyses archeometriques de provenance d’un corpus d’hydries date de la fin de l’epoque archaique”, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 22, 2008 (Απρίλιος 2009). 

D. Tsiafakis, E. Manakidou, A. J. Sakalis., N. C. Tsirliganis, “The ancient settlement at Karabournaki: the results of the Corinthian and Corinthian type pottery analysis”, in M. Dalla Riva, H. di Giuseppe (eds.), “Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean” Proceedings of the 17th International Congress of Classical Archaeology, Rome 22-26 sept. 2008. Bollettino di Archeologia on line I (2010)/ Volume speciale http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/16_TSIAFAKIS_e_altri.pdf 

D. Tsiafaki, N. Tsirliganis, C. Chamzas, “Modern approaches in the study of ancient Greek ceramics in C.E.T.I.”, STACHEM International Conference, 26–28 April 2010, Λευκωσία-Κύπρος.  

Ν. Τσιρλιγκάνης, Δ. Τσιαφάκη, Α. Σακαλής, «Εργαστηριακές μέθοδοι διερεύνησης και τεκμηρίωσης αρχαιολογικών ευρημάτων», Ημερίδα «Αρχαιομετρικές Εφαρμογές στην Ελλάδα», 26 Φεβρουαρίου 2010, Θεσσαλονίκη. 

A. Sakalis, D. Tsiafakis, N. Tsirliganis, “Non destructive elemental ceramic analysis from Achaea using micro x-ray fluorescence spectrometry (m-XRF)” in A. Gadolou, “Thapsos-class ware reconsidered. The case of Achaea in the Northern Peloponnese. Pottery workshop or pottery style?” (BAR International Series 2011), 94-125. 

A. Sakalis, D. Tsiafakis, A. Antonaras, N. Tsirliganis, “M-XRF analysis of Late Roman Glass from Thessaloniki”, in D. Ignatiadou, A. Antonaras (eds.), Annales du 18th Congrès de l’ Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Thessaloniki, 21-25 September 2009 (Thessaloniki 2012), 249-253 pdf

Δ. Τσιαφάκη, «Η συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων στη μελέτη της κεραμικής», Θ’ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική, Θεσσαλονίκη 05-09/12/2012 (υπό δημοσίευση). 

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Καζάκης, Α. Σακαλής, Ν. Τσιρλιγκάνης, «Ανδριώτικη (;) κεραμική στην Άργιλο: οι πρώτες δύο φάσεις της αρχαιομετρικής έρευνας», στο Μ. Τιβέριος, Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Ε. Μανακίδου, Ά. Αρβανιτάκη (επιμ.), «Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.)», Αρχαιολογική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, 11 (Θεσσαλονίκη 2012), 215-226 pdf

Δ. Τσιαφάκη, Α. Σακαλής, «Μη καταστροφική στοιχειακή ανάλυση κεραμικής από την Πέλλα με τη χρήση μικρο φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ (μ- XRF, στο Ν. Ακαμάτης, Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα. Το τοπικό εργαστήριο. Εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2013), 169-182. 

P. Ilieva, Δ. Τσιαφάκη, Ν. Τσιρλιγκάνης, Α. Σακαλής, Ν. Καζάκης, «G 2-3 Ware από το βορειοελλαδικό χώρο (αποτελέσματα αρχαιομετρικής έρευνας 2008-2011)», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 24, 2010 (Θεσσαλονίκη 2014) 565-574 pdf

D. Tsiafaki, A. Sakalis, I. Nazlis, N. Tsirliganis, MicroXRF Analysis of Ceramics from Pydna, Appendix στο Z. Kotitsa, Keramikkontexte aus der Nordnekropole von Pydna nach Philipp II. bis zur römischen Herrschaft (υπό έκδοση, αναμένεται το 2015). 

A. Kazakis, A. J. Sakalis, D. Tsiafakis, N. C. Tsirliganis, “Island of Andros pottery in Argilos? Archaeometric study using M-XRF and multivariate statistical analysis”, MAA 15.3 (2015), 73-86 http://maajournal.com/Issues/2015/Vol15-3/Full7.pdf

A. Sakalis, D. Tsiafaki, N. Kazakis, N. Tsirliganis, “Non-destructive Analysis of Ceramics Using Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy (Micro-XRF)”, in A. Karivieri (ed.), The Early Christian Basilica of Arethousa in Macedonia I: Production, Consumption and Trade, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, vol. XXIII (Helsinki 2017), 91-100. 

Δ. Τσιαφάκη, «Η συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων στη μελέτη της κεραμικής», στο Ε. Κώτσου (επιμ.), «Θ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική», ΙΙ, Θεσσαλονίκη 05-09/12/2012, ΤΑΠΑ (Αθήνα 2018), 723-729. 

P. Hamari, D. Tsiafaki, N. Kazakis, N. Tsirliganis, “Tracing ancient fingerlines: Applying micro-XRF to signatures on Laconian roof tiles in Late Antique Arethousa, Paliambela (Greece)”, Journal of Archaeological Science: Reports, 26 (2019), 101869, 1-11, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.05.034Get rights and content 

4.MUSEOLOGY

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Τσιρλιγκάνης, «Νεκροκορίνθια και σύγχρονες μέθοδοι προβολής, διαχείρισης και διαφύλαξης μουσειακού και αρχαιολογικού υλικού», στο Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς: διαχείριση – εκπαίδευση – επικοινωνία, Β’ Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας, Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου- 2 Ιουλίου 2004 (Αθήνα 2008), 208-218. 

S. Koutsianou, D. Tsiafaki, “«Shall we walk through the village?» Educational Multimedia Applications for the Museum’s communication with its Visitors”, στο M. Tsipopoulou (ed.), “Digital Heritage in the New Knowledge Environment: Shared spaces & open paths to cultural content”. Proceedings of the International Conference held in Athens 31/10-02/11/2008, Hellenic Ministry of Culture, Directorate of the National Archive of Monuments (2008), 112-115 pdf

D. Tsiafakis, N. Michailidou “VIRTUAL GUIDE: user requirements for the museum experience in the 21st century”, in V. Cappellini, J. Hemsley (eds.), Proceedings of EVA 2008: Conference of Electronic Imaging and the Visual Arts, April 16-18 2008, Florence, Italy, (Bologna 2008), 206-211 pdf

D. Tsiafaki, D. Skoulariki, “We went digital. And now What?” στο Διεθνές Συνέδριο CIDOC 2008, Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς, 15-18/9/2008 (ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/61_papers.pdf

D. Tsiafakis, S. Koutsianou, “Cultural Education with Multimedia Applications” in Information & Communication Technologies in Cultural Heritage, International Symposium, 16-18 October 2008, The University of Ioannina, Ioannina, Greece (poster). 

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, «Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και Infokiosks Πληροφόρησης στην πόλη της Άρτας», Διημερίδα της Ν.Α. Άρτας «Ψηφιακή Γέφυρα – Από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, Τα Ψηφιακά Έργα της Ν.Α. Άρτας για την εξυπηρέτηση του πολίτη», Άρτα, 6-7 Μαΐου 2009, 95-104. 

N. Michailidou, D. Tsiafakis, “Virtual Guide: evaluation of a mobile museum visit” in I.A.  Sanchez, P. Isaias (eds.), Proceedings of the International Conference Mobile Learning 2009, Barcelona, Spain, 26-28 February 2009, 181-188 pdf

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, «Πολυμέσα και Πολιτιστική Εκπαίδευση: εφαρμογές του ΙΠΕΤ» στο Α. Τσιτούρη, Ε.–Μ. Πιτσιάβα (επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας «Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009» της Ομάδας Εργασίας του CECA (Committee for Education and Cultural Action) του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, Αθήνα 26 Ιουνίου 2009 (Αθήνα 2010), 159-165  

Ν. Μιχαηλίδου, Α. Δομτζίδης, «Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Καραγκιόζη και οι εορτασμοί  του 2021 σε καιρό πανδημίας» στο Α. Τσιτούρη (επιμ.), Ματιές στην Ιστορία: Εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τον αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία. Πρακτικά ημερίδας Ελληνικής ομάδας εργασίας ICOM/CECA, 230-238.

5.CULTURAL TECHNOLOGY 

B. Ευαγγελίδης, «Τρισδιάστατες απεικονίσεις – αποκαταστάσεις και εικονική πραγματικότητα στην αρχαιολογία», Εγνατία 7, 243 – 258.2002-2003. 

F. Arnaoutoglou, V. Evangelidis, G. Pavlidis, N. Tsirliganis, C. Chamzas, “3D-GIS: New Ways In Digitization And Visualization Of Cultural Objects”, in Proceedings of Workshop on Digitization of Cultural Content, Corfu, Greece, June 27-28, 2003. 

Σ. Αντωνιάδου, Δ. Τσιαφάκη, Ν. Τσιρλιγκάνης, Γ. Παυλίδης, «ΑΛΗΘΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ: η ψευδαίσθηση της διατήρησης στον χρόνο μέσα από την πραγματικότητα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας» στο «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων έργων. Προβλήματα Τεχνικά – Προβλήματα Αισθητικά», Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2003 (Αθήνα 2006), 87-91 pdf

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafakis, G. Pavlidis “Cultural Itineries in the Region of Xanthi using Web-based GIS Technologies” στο M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (eds.), The e-volution of Information Communication Technology in Cultural Heritage. Where Hi-Tech Touches the Past: Risks and Challenges for the 21st Century. Short papers from the joint event CIPA/VAST/EG/ EuroMed 2006, October 30-November 4, 2006, Nicosia, Cyprus (Budapest 2006), 13-16. 

G. Pavlidis, N. Tsirliganis, D. Tsiafakis, F. Arnaoutoglou, C. Chamzas, “3D digitization of monuments: the case of Mani”, Third International Conference of Museology, Mytilene, Greece, June 5-9, 2006 pdf

G. Pavlidis, D. Tsiafakis, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, V. Tsioukas, “Recording Cultural Heritage”, Third International Conference of Museology, Mytilene, Greece, June 5-9, 2006. 

G. Pavlidis, D. Tsiafakis, G. Provopoulos, S. Chatzopoulos, F. Arnaoutoglou, C. Chamzas, “MOMI: A dynamic and internet-based 3D virtual museum of musical instruments”, Third International Conference of Museology, Mytilene, Greece, June 5-9, 2006. 

G. Pavlidis, D. Tsiafakis, F. Arnaoutoglou, K. Balla, C. Chamzas, “Musical Universe”, Third International Conference of Museology, Mytilene, Greece, June 5-9, 2006. 

G. Pavlidis, D. Tsiafakis, V. Tsioukas, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, Ch. Chamzas “Preservation of Architectural Heritage through 3D Digitization”, International Journal of Architectural Computing (IJAC) 5.2 (2007) 221-237 pdf

C. Chamzas, A. Koutsoudis, G. Pavlidis, D. Tsiafakis, “Applying 3D Digitisation Technologies in the Culture Heritage Domain”, in T. Mikropoulos, N. Papachristos (eds.), Proceedings of the International Symposium on “Information & Communication Technologies in Cultural Heritage”, 16-18 November 2008, Ioannina, Greece, 35-48. 

A. Koutsoudis, C. Chamzas, D. Tsiafakis, G. Pavlidis, F. Arnaoutoglou, “A 3D Pottery Database for Benchmarking Content Based Retrieval Mechanisms”, Eurographics 2008 Workshop on 3D Object Retrieval, April 14th-18th 2008, Chersonesos, Crete pdf

A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, G. Pavlidis, D. Tsiafakis, C. Chamzas, “A versatile workflow for 3D reconstructions and modeling of cultural heritage sites based on open source software”, στο M. Ioannides, A. Addison, A. Georgopoulos, L. Kalisperis (eds.), VSMM2008 “Digital Heritage”, Proceedings of the 14th international conference on virtual systems and multimedia, October 20 – 26th, 2008 Limassol, Cyprus (2008), 238-244 pdf

Α. Koutsoudis, G. Pavlidis, F. Arnaoutoglou, D. Tsiafakis, C. Chamzas, Qp: A tool for generating 3D models of ancient Greek pottery”, Journal of Cultural Heritage, 10, 2 (2009), 281-295 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207409000326 

I. Tsionas, D. Tsiafakis, K. Stavroglou, V. Tsioukas, N. Tsirliganis, “Thesaurus: web map publishing of cultural heritage”, Proceedings of International Workshop “Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas”, Mainz, Germany, 2 – 4 February 2009 (ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών http://www.i3mainz.fh-mainz.de/FIG-Workshop/programme2-Dateien/TS%207.4_Tsionas_Thesaurus%20web%20map%20publishing%20of%20cultural%20heritage.pdf

A. Koutsoudis, G. Pavlidis, V. Liami, D. Tsiafakis, C. Chamzas, “3D Pottery content-based retrieval based on pose normalisation and segmentation”, Journal of Cultural Heritage 11, 3 (2010), 329-338 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207410000233 

Α. Μπάλλα, Γ. Παυλογεωργάτος, Δ. Τσιαφάκη, Γ. Παυλίδης, «Μοντελοποίηση πρόβλεψης πιθανών θέσεων μακεδονικών τάφων για πολιτιστική διαχείριση», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs. Αθήνα, Μάιος 17-18, 2012: Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) (ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών http://www.hellasgi.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=158&Itemid=2

D. Tsiafaki, “The Contribution of New Technologies in Archaeology: Goals & Issues”, in N. Zacharias (ed.), 2nd Symposium – Archaeological Research and New Technologies ARCH_RNT, University of Peloponnese, DHACRM, Kalamata, October 21-23, 2010 (Kalamata 2012), 93-98 pdf

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafakis, G. Pavlidis, “Predicting Macedonian tombs’ locations using GIS, predictive modeling and fuzzy logic”, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA 2012, (Southampton, UK), Mar. 26-30, 2012. 

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafakis, G. Pavlidis, “Locating Macedonian tombs using predictive modeling”, Journal of Cultural Heritage 14, 5 (2013), 403–410 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207412001732 

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafakis, G. Pavlidis, “Modelling archaeological and geospatial information for burial site prediction, identification and management”, International Journal on Digital Heritage (IJHDE), 2, 4, 585-609. 

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafakis, G. Pavlidis, “Efficient Predictive Modelling for Archaeological Research”, International Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry (MAA), 14, 1 (2014), 119-129 http://maajournal.com/Issues/2014/Vol14-1/Full10.pdf

A. Balla, G. Pavlogeorgatos, D. Tsiafaki, G. Pavlidis, “Recent advances in archaeological predictive modeling for archeological research and cultural heritage management”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14, 4 (2014), 143-153 http://maajournal.com/Issues/2014/Vol14-4/Full17.pdf 

D. Tsiafaki, A. Michailidou, “The use of 3D in Archaeology: Advantages and disadvantages”, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul 10-14 September 2014 (forthcoming). 

F. Boochs, A. Bentkowska-Kafel, C. Degrigny, M. Karaszewski, A. Karmacharya, Z. Kato, M. Picollo, R. Sitnik, A. Tremeau, D Tsiafaki, L Tamas, “Colour and Space in Cultural Heritage: Key Questions in 3D Optical Documentation of Material Culture for Conservation, Study and Preservation”, in M. Ioannides, N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Zarnic, A.-Yianing Yen, E. Quak (Eds.), Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection, Proceedings 5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014, Springer International Publishing (Switzerland 2014), 11-24. 

F. Boochs, A. Bentkowska-Kafel, C. Degrigny, M. Karaszewski, A. Karmacharya, Z. Kato, M. Picollo, R. Sitnik, A. Trémeau, D. Tsiafaki, L. Tamas, “Colour and Space in Cultural Heritage: Interdisciplinary Approaches to Documentation of Material Culture”, IJHDE 3, 4 (2014), 713-730. 

A. Tsaouselis, K. Stavroglou, A. Koutsoudis, F. Arnaoutoglou, A. Michailidou, D. Tsiafakis & C. Chamzas, “The 3D Icons Portal: A Web tool for the dissemination of European Cultural Heritage Thesaurus”, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) 2015, Sienna, Italy, 30 March-3 April, 2015. 

D. Tsiafaki, N. Michailidou, “Benefits and problems through the application of 3d technologies in archaeology: recording, visualisation, representation and reconstruction”, Scientific Culture, 1.3(2015), 37-45 https://sci-cult.com/benefits-and-problems-through-the-application-of-3d-technologies-in-archaeology-recording-visualisation-representation-and-reconstruction/  

V. Evangelidis, M.A. Tsompanas, G. Sirakoulis, A. Adamatzky, “Slime mould imitates development of Roman roads in the Balkans”, Journal of Archaeological Science Reports vol. 2 (2015), 264 – 281. 

V. Evangelidis, M.A. Tsompanas, G. Ch. Sirakoulis, A. I. Adamatzky, “Application of Slime Mould Computing on Archaeological Research”, in Α. Admatzky (ed.) Advances in Slime Mould Computing: Sensing and Computing with Slime Mould Springer (2016), 349 – 372. 

V. Evangelidis, J. Jones, N. Dourvas, M. Tsompanas, G. Ch. Sirakoulis, A. Adamatzky, “Physarum machines imitating a Roman road network: the 3D approach”, Nature Scientific Reports (2017). Article number:010: doi:10.1038/s41598-017-06961-y. 

M. Doerr, A. Felicetti, S. Hermon, G. Hiebel, A. Kritsotaki, A. Masur, K. May, P. Ronzino, W. Schmidle, M. Theodoridou, D. Tsiafaki, E. Christaki et al., “Definition of the CRMarchaeo: An Extension of CIDOC CRM to support the archaeological excavation process” (2018) https://www.cidoc-crm.org/crmarchaeo/sites/default/files/CRMarchaeo_v1.4.1.pdf (accessed: 23.7.2018). 

D. Tsiafaki, N. Michailidou, “Ways to cope with the scientific ARENA: taking the results of archaeological research a step further”, Visual Heritage 2018 hosted by CHNT 23 2018, Digitize: Research – Record – Reactivate – Reconstruct, Vienna, Austria, November 12 – 15, 2018 (Vienna 2019) (link). 

Ε. Τόλη, Μ. Μποϊλέ, Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, Π. Γκιόκας, Λ. Αργυρός, «Οικομουσεία ως μέσο ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής: η περίπτωση του Οικομουσείου Ελευσίνας», 2ο Συνέδριο «Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 6-9 Ιουνίου, Μυτιλήνη (2019). 

E., Chioti, A., Avramidou, D. Tsiafaki, “The AtticPOT project – Attic PO(ttery in) T(hrace)”, Bulgarian e-Journal of Archaeology, 9, 2 (2019), 293-294 https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-9-2-2019-293-294 

Ε, Χιώτη, Δ, Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, N. Μιχαηλίδου, «AtticPOT: Η περίπτωση της αττικής κεραμικής στη Θάσο», 8ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών, 12-14 Οκτωβρίου 2019, Θάσος (υπο εκτύπωση) 

Δ. Τσιαφάκη, Κ. Σταυρόγλου, Ν. Μιχαηλίδου, Χ. Κιούρτ, Γ. Μούρθος, «Η αρχαιολογική έρευνα στη Θάσο μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο ΑRΕΝΑ», Πρακτικά 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών, Θάσος, 20 (2020), 443 – 463. 

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, Ε. Χιώτη, «AtticPOT: ένα ψηφιακό εργαλείο για την ερμηνεία της παρουσίας αττικών αγγείων στην αρχαία Θράκη», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019, Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019, (2020), 156-167 (link

N. Michailidou, V. Evangelidis, D. Tsiafaki, “ARENA EDU: creating digital educational content for twenty first century archaeological visits”, Education VIA Culture: An International e-Conference on the applications of Cultural Heritage in Education, December 18-20, 2020, Thessaloniki, Greece. 

D. Tsiafaki, M. Katsianis, “Stewardship of Digital Archaeological Data in Greece: a landscape of fragmentation”, Internet Archaeology 58 (2021) https://doi.org/10.11141/ia.58.8 

P. Pistofidis, G. Ioannakis, F. Arnaoutoglou, N. Michailidou, M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. Mouroutsos, D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, “Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired”, Journal of Cultural Heritage 52 (2021), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.08.013 

Ε. Χιώτη, Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, «AtticPOT: Η περίπτωση της αττικής κεραμικής στη Θάσο», Πρακτικά 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών, Θάσος, 21 (2021), 439 – 453 

Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Ε. Χιώτη, Χ. Μάρκου, Γ. Μούρθος, Κ. Τσονάκα, Κ. Σταυρόγλου, Μ. Δήμητσας, Γ. Μπάνεβ, Γ. «Η παρουσία της αττικής κεραμικής στην αρχαία Θράκη μέσα από το έργο AtticPOT», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 33η Επιστημονική Συνάντηση (2019-2020), 22-24 Απριλίου 2021, Θεσσαλονίκη. 

D. Τsiafaki, I. Mourthos, C. Kiourt, A. Katifori, N. Michailidou, P. Motsiou, A. Koutsoudis, K. Servi, “Digital space: archaeological reflections upon the myELeusis project”, Computer applications and quantitative methods in Archaeology (CAA) 2021, 14-18 June. 

N. Michailidou, D. Tsiafaki, K. Stavroglou, I. Mourthos, M. Karta, M. Dimitsas, “AtticPOT: a borderless approach for studying Attic painted pottery in ancient Thrace”, Computer applications and quantitative methods in Archaeology (CAA) 2021, 14-18 June. 

D. Tsiafaki, Y. Mourthos, N. Michailidou, “Old data new tools: 4th century lekythoi in ancient Thrace through AtticPOT”, International Workshop “Greek Pottery of the 4th cent. B.C. New Data from the Field”, 29 November 2021, École Française d’ Athènes. 

C. Kiourt, V. Evangelidis, “AnCoins: Image-Based Automated Identification of Ancient Coins   Through Transfer Learning Approaches” in A. Del Bimbo et al. (eds), Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges, ICPR 2021, Lecture Notes in Computer Science, vol 12667 (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-68787-8_4 

H. Theodoropoulou, C. Kiourt, N. Michailidou, G.A. Ioannakis, P. Motsiou, I. Mourthos, A. Koutsoudis, G. Pavlidis, D. Tsiafaki, “Three Gods in Eleusis: Discovering tangible and intangible cultural heritage of ancient Eleusis”, PCI2021 (25th Pan-Hellenic Conference on Informatics), 26 – 28 November 2021, Volos, Greece (2021), 212–217, https://doi.org/10.1145/3503823.3503863 

Ν. Μιχαηλίδου, Δ. Τσιαφάκη, Α. Κατηφόρη, Δ. Πετούση, Έ. Βρεττάκης, Π. Γκιόκας, Γ. Παππάς, «Μια φορά κι έναν καιρό… μια ψηφιακή περιήγηση στην Ελευσίνα, μέσα από ένα λαϊκότροπο παραμύθι», Επιστημονικό εκπαιδευτικό περιοδικό «Εκπ@ιδευτικός κύκλος», 10.1 (2022), 183-192. 

Β. Παπαδοπούλου, Α. Βάσιος, Λ. Παπαστράτου, Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά,  Μ. Κουκούλη, Α. Κοκογιαννάκη, Κ. Ιατροπούλου, Κ. Σέρβη, Σ. Γκούσκος, Κ. Καλαμπόκης, Γ. Γόγολος, “«VOESKA»: Μία σύγχρονη ψηφιακή προσέγγιση στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα”, Το Αρχαιολογικό Έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά, 3 , Ιωάννινα 19-22 Ιανουαρίου 2022, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2022). 

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Μποϊλέ, Ε. Τόλη, Σ. Β. Μοντζέλλι, Λ. Αργυρός, “Pros-Eleusis: η μεταμόρφωση της Ελευσίνας σε Οικομουσείο”, στο Μ. Δούση, Ι. Σιναμίδης, Σ. Κωτσόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού – 20 Χρόνια Δ.Π.Μ.Σ.», 20-23 Νοεμβρίου 2019, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Αθήνα (2022), 579-590 http://hdl.handle.net/11419/8221    

Ν. Μιχαηλίδου, «Η αττική κεραμική στα χέρια της ψηφιακής τεχνολογίας: το έργο AtticPOT σε ευρύτερο πλαίσιο» στο Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Μ. Καρτά (επιμ.), AtticPOT. Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία, Ξάνθη, (2022), 38-56. 

K. Servi, A. Katifori, M. Boile, D. Petousi, M. Koukouli, Y. Ioannidis, D. Tsiafaki, N. Michailidou, M. Karta, I. Antoniou-Kritikou, V. Papadopoulou, L. Papastratou, A. Vassios, K. Papaggeli, C. Tzavali, C. Kazazaki, P. Kalamara, P. Galiatsatou, “Digital Storytelling and archaeological sites: shedding light on a multidimensional relationship”, DARIAH Annual event 2022: Storytelling, May 31 – June 3 2022 (poster). 

D. Tsiafakis, V. Εvangelidis, “Exploring rivers and ancient settlements in Aegean Thrace through spatial technology”, in E. Kefalidou (ed.), The Riverlands of Aegean Thrace: Production, Consumption and Exploitation of the Natural and Cultural Landscapes / River Valleys and Regional Economies, Panel 2.4 / 2.7, Archaeology and Economy in the Ancient World 6, Heidelberg Propylaeum), 45–61 (2022) doi.org/10.11588/propylaeum.871.c11424

Π. Πιστοφίδης, Γ. Α. Ιωαννάκης, Φ. Αρναούτογλου, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Χ. Κιούρτ, Γ. Παυλίδης, Σ. Γ. Μουρούτσος, Δ. Τσιαφάκη, Α. Κουτσούδης, «ΑΠΤΟΣ – Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ όρασης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EUROMED 2021, Αθήνα, Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2021 (2022), 1039-1051 http://www.euromed-dch.eu/wp-content/uploads/2022/07/Euromed_2021_Τελικό.pdf

Δ. Τσιαφάκη, Κ. Παπαγγελή, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Π. Μότσιου, Χ. Τζαβαλή, Χ. Καζαζάκη, Α. Κουτσούδης, Χ. Κιούρτ, Γ. Ιωαννάκης, Κ. Σταυρόγλου, Φ. Αρναούτογλου, Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Δήμητσας, Μ.  Μποϊλέ, Β. Κατηφόρη, Δ. Πετούση, Κ. Σέρβη, Π. Γκιόκας, Γ. Παππάς, Γ. Κακαλέτρης, Ο. Σιδηροπούλου, «myELeusis: «Μύηση» στην Αρχαία Ελευσίνα μέσα από Τεχνολογίες Αιχμής», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EUROMED 2021, Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2021 (2022), 236-250 http://www.euromed-dch.eu/wp-content/uploads/2022/07/Euromed_2021_Τελικό.pdf

D. Tsiafaki, I. Mourthos, N. Michailidou, M. Karta, “As far as Attic vases go: studying the presence of Athenian Kerameikos in ancient Thrace”, 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022), book of abstracts, 803 (link).

D. Tsiafaki, K. Papangeli, I. Mourthos, P. Motsiou, N.  Michailidou, C. Tzavali, C.  Kazazaki, A. Koutsoudis, C. Kiourt, Chairi, G.  Ioannakis, “Turning the archaeological site of Eleusis into myELeusis: virtual and augmented reality against or pro physical site visits?”, 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022), book of abstracts, 453 – 454 (link).

D. Tsiafaki, “myELeusis: unveil the secrets of ancient Eleusis with leading-edge technologies”, Hybrid International Conference “Digital Transformation of Archaeology”, June 4, 2022, Athens

Δ. Τσιαφάκη, Κ. Παπαγγελή, Π. Μότσιου, Γ. Μούρθος, Ν. Μιχαηλίδου, Χ. Τζαβαλή, Χ. Καζαζάκη, Α. Κουτσούδης, Χ. Κιούρτ, Κ. Σταυρόγλου, Γ.-Α. Ιωαννάκης, Φ. Αρναούτογλου, Π. Γκιόκας, «Ψηφιακές εφαρμογές, δημόσια αρχαιολογία και η ελληνική πραγματικότητα την εποχή του COVID-19: το παράδειγμα του myELeusis στο πεδίο της ψηφιακής ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων», AURA 5 (2022), 129-152, DOI: http://dx.doi.org/10.26247/aura5.5

D. Tsiafakis, V. Evangelidis, “GIS and Unity as analytical and methodological tools in archaeology: case studies from North Greece”, 7th Symposium Archaeological Research & New Technologies (ARCH_RNT), 6-8 October 2022, Kalamata, Greece, 23-24 (book of abstracts) (link)

D. Tsiafaki, Y. Mourthos, N. Michailidou, D. Sarafopoulou, A. Vacalopoulou, G. Stainhaouer, “Landscapes of myth and digital cultural heritage: from ancient tales to modern tourists’ needs” (poster), 7th Symposium Archaeological Research & New Technologies (ARCH_RNT), 6-8 October 2022, Kalamata, Greece, 126-127 (book of abstracts) (link)

P. Pistofidis, F. Arnaoutoglou, G. Ioannakis, N. Michailidou, M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. Mouroutsos, D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, “Enabling Cultural Heritage access for the visually impaired”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 9 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

K. Iliadis, K. Pantoglou, C. Kiourt, G. Drosatos, G. Ioannakis, A. Koutsoudis, D. Tsiafaki, S. Mouroutsos, S. Markantonatou, G. Pavlidis, “Extended Reality Collaborative Approaches for Museums Management and Exhibition Planning”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 10 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

Y. Ioannidis, D. Tsiafaki, M. Boile, K. Iatropoulou, M. Karta, A. Katifori, A. Kokogiannaki, M. Koukouli, N. Michailidou, D. Petousi, K. Servi, “Voeska – Open Innovation for the documentation and presentation of Arta’s Cultural Heritage assets”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 10-11 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

M. Kyritsaki, C. Kiourt, G. Drosatos, G. Ioannakis, A. Koutsoudis, D. Tsiafaki, S. Mouroutsos, S. Markantonatou, G. Pavlidis, “Towards New Models for the Sustainability and Development of Small Cultural Institutes”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 15-16 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

D. Tsiafaki, K. Stavroglou, N. Michailidou, C. Kiourt, Y. Mourthos, A. Vougioukli, “ARENA: Archaeological REsearch in the North Aegean”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 20 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

V. Giouli, A. Vacalopoulou, G. Giannopoulos, A. Doupas, P. Karioris, N. Michailidou, I. Mourthos, N. Bikakis, P. Botini, D. Sarafopoulou, D. N. Sidiropoulos, G. Steinhauer, D. Tsiafaki, Ch. Flouda, “Language Resources for human-centric NLP: the MYTHOTOPIA geo-tagged dataset”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 21-22 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

Y. Ioannidis, D. Tsiafaki, M. Boile, D. Kalogiannidis, A. Katifori, G. Koutiva, N. Michailidou, D. Petousi, K. Servi, “Reconstructing the life of traditional settlements through interactive experiences and 3d sound: the case of research project “ECHOES””, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 25-26 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, G. Ioannakis, C. Kiourt, G. Pavlidis, K. Stavroglou, N. Michailidou, F. Arnaoutoglou, Y. Mourthos, P. Motsiou, A. Katifori, M. Boile, K. Servi, D. Petousi, “myELeusis: myesis into Eleusis of the Past through Modern Eyes”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 29-30 (book of abstracts) ) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

V. Evangelidis, I. Mourthos, M. Karta, D. Tsiafaki, “AeGIS Athena: GIS tools in Archaeology”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 30 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

D. Tsiafaki, K. Stavroglou, N. Michailidou, Y. Mourthos, M. Karta, M. Dimitsas, “AtticPOT: New approaches and digital tools for the Attic POttery in ancient Thrace (6th – 4th century BC)”, 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 34-35 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

Π. Καριώρης, Ά. Βακαλοπούλου, Γ. Γιαννόπουλος, Π. Γιούλη, Α. Δούπας, Ν. Μιχαηλίδου, Ι. Μούρθος, Ν. Μπικάκης, Π. Μποτίνη, Δ. Σαραφοπούλου, Ν. Σιδηρόπουλος, Γ. Σταϊνχάουερ, Δ. Τσιαφάκη, Χ. Φλούδα, «Μυθοτοπία: Η εκπαιδευτική εφαρμογή», 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 16-17 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

Ά. Βακαλοπούλου, Γ. Γιαννόπουλος, Π. Γιούλη, Α. Δούπας, Π. Καριώρης, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Ν. Μπικάκης, Π. Μποτίνη, Δ. Σαραφοπούλου, Ν. Σιδηρόπουλος, Γ. Σταϊνχάουερ, Δ. Τσιαφάκη, Χ. Φλούδα, «ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ, Μαγικό σήμερα, ζωντανό χθες: Ταξίδια στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη», 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, Xanthi, October 20th, Xanthi, 2022, 20-21 (book of abstracts) https://sites.google.com/view/hstg-workshop-2022/proceedings

M. Boile, S. Gkouskos, G.I. Gogolos, K. Iatropoulou, Y. Ioannidis, K. Kalampokis, M. Karta, A. Katifori, A. Kokogiannaki, M. Koukouli, N. Michailidou, V.Ν. Papadopoulou, L. Papastratou, K. Petridis, K. Servi, D. Tsiafaki, A. Vasios, “From augmented artefact documentation to storytelling: The Voeska project approach”, 9th International Euro-Mediterranean Conference on Digital Heritage (EuroMed 2022), 7th-11th November(book of abstracts)

Y.  Mourthos,  D.  Tsiafaki,  “Contextualizing rare shape of Athenian Kerameikos from coastal and inland Thrace (6th–4th c. BC): an approach through the AtticPOT repository”, Bulgaria e-Journal of Archaeology, vol. 12.2 (2022), 217–243 https://be-Ja.org/index.php/journal/article/view/272/268  

P. Pistofidis, F. Arnaoutoglou, G. Ioannakis, N. Michailidou, M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. G. Mouroutsos, D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, “Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired”, Journal of Cultural Heritage, vol. 60, 2023, 1-11, https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.01.004.

V. Evangelidis, M. Karta, Y. Mourthos, “From Intra site to Macro Scale GIS analysis. The work of AeGIS Lab”, “Mapping the Past, Plotting the Future. GIS in Archaeology, maturity & implementation” workshop, March 30th , 2023, Athens.

Δ. Τσιαφάκη, Γ. Μούρθος, Ν. Μιχαηλίδου, Ε. Μότσιου, Β. Κατηφόρη, Μ. Μποϊλέ, Κ. Σέρβη, Δ. Πετούση, Κ. Παπαγγελή, Χ. Καζαζάκη, Χ. Τζαβαλή, «Από τη γκραβούρα στο 3D. Προβληματισμοί για τη σχέση αρχαιολογίας, μνήμης και νέων τεχνολογιών με αφορμή την ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και μουσείου της Ελευσίνας», Το «περιβάλλον» της Αρχαιολογίας: Μνήμη, περιβάλλον και τουριστική ανάπτυξη, Αρχαιολογικοί Διάλογοι, 6η συνάντηση,  Σύρος,  27 – 29 Μαΐου 2023

M. Koukouli, K. Servi, D. Petousi, M. Karta, N. Michailidou, L. Papastratou, G. I. Gogolos, K. Kalampokis, K. Petridis, “Channel to the Past: Combining different digital experiences in a single visit to the museum”, in S. Brusaporci, P. Maiezza, A. Marra, I. Trizio, F. Savini, A. Tata (eds.) IMG23. Proceedings of 4th International and Interdisciplinary conference on Images and Imagination, 2023, 240 – 247. https://www.publicapress.it/index.php/book/img23/

D. Tsiafaki, N. Michailidou, D. Kalogiannidis, M. Karta, A. Katifori, K. Servi, M. Boile, Y. Ioannidis, “ECHOES of the Past: recreating lost soundscapes for a digital touring experience in the Old Town of Xanthi, Greece”, Life Narrative and the Digital 2023: Interdisciplinary Conference and Workshop, 26-27 September 2023, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences, Vienna https://doi.org/10.5281/zenodo.8255752  

Μ. Κουκούλη, Κ. Σέρβη, Λ. Παπαστράτου, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Α. Κατηφόρη, Δ. Τσιαφάκη, «Η επαυξημένη τεκμηρίωση της συλλογής του Βοΐσκα», Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», 7 Σεπτεμβρίου 2023, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Δ. Τσιαφάκη, Π.  Πιστοφίδης, Γ.Α. Ιωαννάκης, Φ. Αρναούτογλου, Χ. Κιουρτ, Γ. Παυλίδης, Α. Κουτσούδης, «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης», Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», 7 Σεπτεμβρίου 2023, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Μ. Μποϊλέ, Γ. Ιωαννίδης, Δ. Τσιαφάκη, Δ. Καλογιαννίδης, Α. Κατηφόρη, Γ. Κουτίβα, Ν. Μιχαηλίδου, Δ. Πετούση, Κ. Σέρβη, Π. Γκιόκας, Μ. Στρούμπου, Κ. Μουστάκας, Σ. Δουβίτσας, «“Απόηχοι”: Ανακατασκευάζοντας το παρελθόν με τεχνολογίες αιχμής», Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», 7 Σεπτεμβρίου 2023, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Γ. Μούρθος, Δ. Τσιαφάκη, Π. Μότσιου, Α. Κουτσούδης, Χ. Κιουρτ, Ν. Μιχαηλίδου, Κ. Σταυρόγλου, Γ.Α. Ιωαννάκης, Κ. Σέρβη, Φ. Αρναούτογλου, Ε. Θεοδωροπούλου, Γ. Παυλίδης,  Α. Κατηφόρη, Μ. Μποϊλέ, Δ. Πετούση, Κ. Παπαγγελή, Χ. Τζαβαλή, Χ. Καζαζάκη, Π. Γκιόκας, Γ. Κακαλέτρης, Δ. Τζιώτζιος, Ό. Σιδηροπούλου, «Η «μύηση» του σημερινού επισκέπτη σε ένα αρχαίο Ιερό: το έργο myEleusis και η ανάδειξη της αρχαίας Ελευσίνας», Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», 7 Σεπτεμβρίου 2023, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Λ. Παπαστράτου, Μ. Καρτά, Κ. Σέρβη, Μ. Μιχαηλίδου, Γ. Γόγολος, Κ. Καλαμπόκης, Κ. Πετρίδης, Γ. Παπαϊωάννου, Μ. Κουκούλη, Α. Κατηφόρη, Σ. Γκούσκος, Δ. Τσιαφάκη, «Συνδυάζοντας διαφορετικές εμπειρίες σε μία επίσκεψη στο μουσείο», Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», 7 Σεπτεμβρίου 2023, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Δ. Τσιαφάκη,  Γ. Μούρθος, N. Μιχαηλίδου, M. Καρτά, B. Ευαγγελίδης, «Το ψηφιακό αποτύπωμα της θασιακής πολιτιστικής κληρονομιάς: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές», 9ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών «Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός», Θάσος 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, 2023

A. Vacalopoulou, A. Mastrogianni, C. Michalopoulos, D. Tsiafaki, N. Michailidou, I. Mourthos, P. Botini, G. Stainhaouer, “Mythological Itineraries Along the Western Silk Road: Finding Myths in Visits to Eastern Macedonia and Thrace Today”, στο S. Kostopoulou, G. Herrera-Franco, J. Wood, K. Al-Kodmany, (eds), Cities’ Vocabularies and the Sustainable Development of the Silkroads. SRSTDCH 2021. Advances in Science, Technology & Innovation. Springer, Cham (2023) 139-153. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31027-0_12

Δ. Τσιαφάκη, Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Ι. Ιωαννίδης Α. Κατηφόρη, Λ. Κουγιουμτζιάν, Γ. Κουτίβα, Μ. Μπόϊλε, Α. Σέρβη, Α. Βασιλείου, «Ηχοτοπία από το παρελθόν της Αθήνας και της Ξάνθης για τον σύγχρονο επισκέπτη» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-EuroMed 2023 (2024), Λάρισα, 161-164 (book of abstracts) https://doi.org/10.5281/zenodo.10796309

V. Evangelidis, H. Theodoropoulou, V. Katsouros, C. Kiourt “AI-enabled art education: unleashing creative potential and exploring co-creation frontiers”, in Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education – Volume 2: CSEDU (2024). 294-301, SciTePress, https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0012747300003693

6. PUBLICATION ACTIVITY

Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), ΑΓΑΛΜΑ. Μελέτες για την αρχαία πλαστική προς τιμήν του Γιώργου Δεσπίνη, Τομέας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη 2001). 

M. A. Tiverios, D. Tsiafakis (eds.), Color in Ancient Greece. The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture, 700-31 B.C., Proceedings of the Conference held in Thessaloniki, 12th -16th April, 2000 (Thessaloniki 2002) pdf

Ε. Κεφαλίδου, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΠΑΙΔΕΣ. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη 2012) pdf

Π. Αδάμ-Βελένη, Ε. Κεφαλίδου, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμικά εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος-αρχές 5ου αι. π.Χ), Επιστημονική Ημερίδα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 5/2/2010 (Θεσσαλονίκη 2013) pdf

Α. Βλαχόπουλος, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη (Αθήνα 2017). 

V. di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos (eds), What’s new in Roman Greece. Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period. Proceedings of a conference held at Athens, 8-10 October 2015, Mελετήματα 80, National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research (2018). 

Δ. Τσιαφάκη, Α. Αβραμίδου, Ν. Μιχαηλίδου, Γ. Μούρθος, Μ. Καρτά (επιμ.), AtticPOT. Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία (Ξάνθη 2022) 

V. Evangelidis, The Archaeology of Roman Macedonia: urban and rural environments, Oxbow publications (2022)

Δ. Τσιαφάκη, Γ. Μούρθος, Ν. Μιχαηλίδου, Δ. Σαραφοπούλου (επιμ.), Μυθικά ταξίδια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. (Ξάνθη 2023). Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης https://zenodo.org/records/10455944